23. СҮННӨТТӨН ЧЫКПААдамдын жашоосунун кыймылдаткычы – анын жашоосундагы максаты. Бирок максатка жетүү жолу күңүрт болсо – адам максатынан түңүлүп, аны алдыга жетелеген мүдөө куру кыялга айланып кала берет. Демек, адам эң оболу максатын жана ага жетүү жолун туура аныктоосу зарыл. Ошондо гана жашоонун маңызы пайда болот. Антпесе, күнүмдүк тиричилиги жүдөтүп, адамдын өмүрү маанисиз өтүп кетет.

Бул мусулмандарда өзгөчө мааниге ээ болгон маселе. Анткени, мусулмандын жашоодогу максаты каапырдан кескин айырмаланат. Т.а. каапыр бул жашоонун гана жыргалына умтулса, мусулман бул жана акыреттеги жашоосунун тең аабат болуусун эңсейт. Ошондуктан анын жашоо тартиби каапырлыктан түп тамыры менен обочолонуп турат. 

Бирок мусулман өз дининен четтеп, каапырдын тартибине өтүп кетсе, өзүн күндө миллион жолу мусулманмын дегенине карабай, акыретин күйгүзөт жана бул жашоосун да уттурат. Ошондуктан ал өзүнүн жашоо тартибинен чыкпоого тырышат.

Мусулмандын жашоо тартиби – Бейишке кайтуунун жалгыз жолу, бул жашоонун да кооз жана суктаанарлык эрежеси – пайгамбарыбыз Мухаммад салаллаху алайхи ва салламдын  Сүннөтү. Анткени, пайгамбарыбыз салаллаху алайхи ва саллам ал Сүннөттү башка эч бир дүйнө таанымга, мыйзамдарга, адептерге муктаж болбогондой кылып калыптап берген. Тетирисинче, башка коомдор мусулман Сүннөтүнө муктаж.

Пайгамбарыбыз салаллаху алайхи ва салламдын Сүннөтү менен жашаган сахабаларга көп өтпөй эле баары суктанчу болду. Алардын алдында өз бей адептигин көрсөтүп коюдан тартынышчу жана алардан таасирленишчү. Алардан кээ бирөөлөрү бүтүндөй таажылуу мамлекеттерди ынандырып, Исламды кабыл алдырганы жетишкен. Анткени, алардын пайгамбарыбыздын Сүннөтү менен кубаттанган кайратына эч ким туруштук бере алган эмес. Андан бери да бүт дүйнөнү таң калтырып, тан бердирген мусулман коомунун алдыңкылары да ушул Сүннөт менен калыптангандар болду.

Тилекке каршы жетимиш жылдык атеисттик идеологиялык кандуу эзүү, андан кийинки жапайы рынок идеологиясы мусулмандарды өзүнүн Сүннөтүнөн өтө алыстатып, караңгылыктын адам табиятына терс, кээде жийиркеничтүү эрежелери менен жашатып койду. Натыйжада, бир кезде зоболосу дүйнөнү дүркүрөткөн мусулман коому эркектери эрге тийген, кыздары сойку, бийлиги кыянатчы, соодагери ууру элге айланганы калды. Алардын жашоосунда мусулманчылыктан эч нерсе калбады.

Бирок дагеле пайгамбарыбыздын Сүннөтүн кайра тирилтип, мусулман үммөтүн сойлотуп койгон караңгылык сазынан сууруп чыгууга дагы деле мүмкүнчүлүк бар, али да кеч эмес. Анүчүн, болгону ар бир жаш азыркы жашоосуна калыс баа берип, өзүнүн кемсинүүнүн түбүндө калганын анык байкоосу зарыл. Бул кордуктан пайгамбарыбыздын Сүннөтү гана чыгара алаарына өзү жетсин. Мусулман коому мурдагы улуулугуна ушул Сүннөт менен гана кайтаарына ынансын. Андан соң бүт убактын, каражатын жана кубатын пайгамбарыбыздын Сүннөтүн изилдөөгө, аны үйрөнүүгө, анан башкаларга жайылтууга жана аны коргоого жумшасын.

Бүгүнкү жаштар мына ушуну менен гана келечекте күчтүү коом кура алышат. Ушунда гана алардан башкалар тартынат, алардан таасирленишет жана аларга теңелгиси келип, Сүннөт элинин катарына тизилет. Биздин эл Сүннөт менен гана улуулукка жетет.