10. МУСУЛМАН ЖАНА КААПЫР

Аллах адамды өтө чебердик жана ченемсиз махабат менен жаратат жана аны жөн калтырып койбойт. Ага  анын жашоо чөйрөсүн, андагы мыйзам чененмдүүлүктөрдү түшүндүргөн жана аларга шайкеш жашоо эрежесин – динди  берет.

Ошондой эле Аллах адамга  ал  эрежеге баш ийүү же андан баш тартуу  мүмкүнчүлүгүн да берет. Дин менен жашоону тандагандар – Бейишке, динсиздикти – ээн баштыкты тандагандар – тозокко бөлүнгөнү ошондон. Адамды айбандан айырмалаган негизги сыноо да ушул. Акылын иштеткен динди, аны иштете албаган караңгылыкты тандайт. Тандоо үчүн адамга акылы жетиштүү. 

Адам ишенүүнү же ишенбестикти да өзү тандайт. Ишенүүнү тандагандар – момундар. Алар Аллахтын каарынан коркушат, Ал буюргандай жашашат жана муну менен алар мусулман.

Тетирисинче, ишеничсиздикти тандап алгандар мындай  коркунучтан эркин. Адам кудайдан корксо гана мусулман, коркпосо каапыр.  Каапыр дегени орус, немис же жөөт, христиан дегени эмес – кудайсыз, кудайды тан албаган дегени.

Мусулман менен капырдын айырмасы башына оролгон чалмасында же атында, улутунда эмес. Каапыр деле дүкөндөн чыт сатып алып башына жакшынакай селде орошу мүмкүн. Же атын Абдулла, Сабыр, Рахман десе да болот жана ага эч ким тыйуу салбайт. Ошол эле учурда мусулман деле атын Смит же Иван койо алат. Демек, мусулман менен каапырдын ортосундагы чек —  анын аты же кийими эмес, ишеними менен белгиленет.

Мусулман Жараткандын бардыгын билет, туят жана Анын жалгыздыгына ишенет. Каапыр кудай менен болгон байланышын сезбейт, өзүн же «кокустан жаралганмын» же «маймылдан тараганмын» деп жүрө берет.

Мусулман –өзүн тапшыруу – баш ийүү – деген маанидеги сөздөрдүн туундусу катары —  Ислам динин тутунган адам –дегенди туюндурган түшүнүк.

Ибрагхим пайгамбар бутпарастын үйүндө туулганына карабай  Жаратканга болгон таслими үчүн пайгамбарлардын атасы аталды. Тетирисинче,  Аллахка баш ийбегендиктен Нух пайгамбардын уулу пайгамбардын уулу болсо да Аллахтын каарына калды.

Демек, мусулманчылык кимдин тукуму болгонуна жана кимдин үйүндө туулганына карабайт. Аллахка баш ийип, каапырдын уулу пайгамбар, баш ийбей пайгамбардын уулу каапыр болду. Ушундан улам, өзүн  мусулманмын дегени менен Ислам дини буюргандай жашабаган, каапыр ичкен аракты ичип, ал жеген чочкону жеп, ал тарткан тамекини тартып, ал ойногон кумарды ойногон, кээде каапырдан бетер бузукулукка барган адам молдонун баласы болсо да, Кыргызстанда жашаса да, аты Сабыр же Абдулла болсо да  Жараткан алдында каапырдан  бийиктиги эмнеде? Анын каапырдан кандай айырмасы бар?