6. А СИЗДИН ЖАНЫҢЫЗ КАЕРДЕ?Адам чынында бул дүйнөгө бат көнөт жана анын өтмөлүгүн ойлонуп да койбойт. Болгону кези келип, өзүн күзгүдөн караппы, же өтмүштөгү сүрөттөрүн көргөндөбү, айтор жашы мурдагыдан өтүп калганын байкайт. Анан? Анан эч нерсе эмес. «Ар бир курактын өзүнө жараша арзуусу бар» дегендей жашоо улана берет. Барган сайын ал бул жашоого кумарланып кирет. Чогултат, топтойт, көбөйтөт. Эмнеге? Өзү да билбейт. Чогултканына маашырканат. Бирок, ага жаны чыркырайт. Муну ал сейзбейт. Ал жанын байлыкка үзүлгүс чынжыр менен байлап койгон. Анын жаны ошол байлыкка кызмат өтөп атканына чыркырайт. Кыйкырат. Ал жанын алдайт, анын чыңырыгын арак, күлкү, жылтырак-жултурактар  менен басканы аракет кылат. Бирок, жан чиркин болбой чыркырай берет.

Анткени, адамдын кылыгы үчүн акыретте жаны жооп берет. Жеген, ичкен, жыргаган дене, бирок жан жооп берет. Муну акылдуу адам гана байкайт. Байкабаса кадимки эле, акчасы көп, жакшы кийинген, тамактын кымбатын жеген…дөңгөч.

Байлык кудайдан, бул акыйкат жана чындык. Аны адам иши менен эле таап калбайт. Албетте, баары иштөөсү зарыл. Баарына ырыскысы мээнети себептүү берилет. Байлык да себеп менен берилет. Аны түшүнбөгөн, байлыкты иштеп таптым дейт. Байлыктын орду башка. Ал Жаратуучунун бир максатта берген мүлкү. Алган адамга ал аманат жана аны туура иштетсе, дарегине жеткирсе гана жоопкерчиликтен кутулат. Өзү билгендей жыргап алгандын жообу күчтүү. Баары жылаңач келип, жылаңач кетет. Жанын нүрөткөн байлыгы калат. Өзүн аябай чогултканы, ага кол урбаган бирөөгө өтөт. А ал байлыктан эмнени алып кетет?

Эй, колунда бар пенде! Сен ушул жыргалга дагеле алданып жүрөсүңбү? Сен дагеле «байлыгым өзүмдүкү» деп ойлойсуңбу?

Жок, ал сага бир максатта берилген аманат. Бирок, сен аны өзүң каалаган, кээде бузукулуктарга, арамдарга сарптап жатасың. Аны менен кедейлерди, жетимдерди, жардыларды багышың керек, сен кереги жок мааракелерге чачасың. Ал билимге сарпталуу керек, сен тетиричинче кумаркана, аракканаларга сарптадың. Адам аны Аллахка жакындоо үчүн коротуу керек, сен Андан алыстоого сарптадың.

Билгин, сен Аллахыңдын байлыгын Ал буюргандай иштетсең, Анын көрсөткөн даректерине жеткирсең гана бактылуусуң. Ошондо гана жаның куткарылат.