31. Y M Y TТагдыр деген шум экенго калчаган,
Буйрукка баш ийди го канча адам.
Кыйындарды тебеледи мыкчылап,
Адилет, туура сөзү жакпаган.

Не бир туркүн акылмандар союлду,
Не бир туркүн билермандар көмүлдү.
Дүнүйөнү титиреткен бул тагдыр,
Беш жылда жексен болуп жоюлду.

Кайран эл айла таппай онтоду,
Түн караңгы, түнт токойдо токтоду.
Кара нандын каткандарын жалмалап,
Бул жашоодон үмүт үзбөйт окшоду.

28. 10. 1993-ж.

ЗАМАНА

Чарт жарылып, терс бурулуп замана,
Ошол кыйын өтүп жатат караса.
Жараткан өзү да каршы чыгып,
Татаал турмуш өктөмдөнөт эл журтка.

Жашоодо ой бар, мүдөө бар,
Бирок жетүү кыйын замана тар.

Ачарчылык, кандуу согуш, кымбатчылык,
Келишүүдө кезектешип катар-катар.

Жалдырабайм акчалууга, амалдууга жаш төгүп,
Жалбарбаймын кол куушуруп тизе бүгүп.
Же угуп, же карап койбойт алар мага,
Адам деп санабайт көңүл коюп.

Чайкоочунун чырагына май тамып
Алп урушат кара жанды чамынып.
Шылуундарга жол ачылып, кол келди,
Тойгончо жеп, өлөрүнчө карганып.

20. 10. 1993-ж.

АТА ЖУРТКА КЫЗМАТ ЭТ

Терең батып баратасың cap-санаага,
Убакыт жок, кылчайбадың тамашага.
Бул дүйнөнүн оош-кыйыш жолдорунан,
Баш айланып, көз тунарат алчылана.

Өмүрүмдө көптү көрдүм, көптү билдим,
Кара жанды карчылап өмүр сүрдүм.
Капырай, кандай шумдук болсо да,
Ак эмгексиз, адал жашоо болбойт, билгин.

Мен жашоого өкүнбөймүн өмүр өттү,
Балдарыма өмүр тилеп карайм көктү.
Кудайым ырыскы ыйман бере көрсүн,
Муундарга бир айталы накыл кепти.

Бул дүйнө уч кыры жок чексиз келет,
Турмуштун чыйыры көп, усулу көп керемет.
Тууган жер, эне сүтүң ыраазы болот,
Өмүр бою Ата журтка кызмат эт.

22. 11. 1993-ж.

АЙЛАНАЙЫН ЭНЕДЕН

Тогуз ай бою көтөргөн,
Толготуп мени төрөгөн.
Ак сүтүн берип эмизген,
Айланайын энеден.

Канаттууга кактырбай,
Тумшуктууга чоктурбай.
Өмүрүн толук арнаган,
Айланайын энеден.

Чонойтуп мени үйлөгөн,
Билим берип сүйрөгөн.
Кечиксем түнү уктабайт,

Айланайын энеден.

С У Л У У
Эмне сулуу? Ким сулуу?
Кыш чилдеде кар сулуу,
Ыргала бышкан дан сулуу,
Эл ырысы — нан сулуу.

Эмне сулуу? Ким сулуу?
Гүлдөп өскөн бак сулуу,
Булбул үндүү ыр сулуу,
Ышкындуу жайлоо, жаз сулуу.

Эмне сулуу? Ким сулуу?
нөрлүү кыргыз эл сулуу,
Алтын чыккан кен сулуу,
Аргымак минген эр сулуу.

Эмне сулуу? Ким сулуу?
Тунук аккан суу сулуу,
Шуру таккан кыз сулуу,
Кызыктуу өткөн түн сулуу.

Эмне сулуу? Ким сулуу?
Түнкү жылдыз, ай сулуу,
Сырдашып аткан таң сулуу,
Сен артылган нар сулуу.

Эмне сулуу? Ким сулуу?
Эл коргогон күч сулуу,
Береке жер, мол сулуу,
Күч атасы — шер сулуу,

Эмне сулуу? Ким сулуу?
Намыска бек жар улуу,
Ыр-күүгө толгон шаң сулуу,
Кымыз, боорсок, май сулуу.

25. 02. 1996ж

АЙЛАНАЙЫН ЖУБАЙЫМ

Балдарымдын энеси,
Жүрөгүмдүн жебеси,
Турмушумдун кемеси,
Айланайын жубайым.

Бир сүйүүнун падышасы,
Сансыз гүлдүн ханышасы.
Назик кыял мукам үн,
Айланайын жубайым.

Назданса сонун күлкүсү,
Сырдашым менин түнкүсү.
Өмүрүмдүн жылдызы,
Айланайын жубайым.

Колумдагы кызыл гүл,
Жүзүмдөгү кызыл нур.
Сагынсам менин кунарым,
Тарабайт сенсиз кумарым,
Айланайын жубайым.

07. 03. 1996-ж.

КИМ КӨРДҮ?

Кимди, кимди ким көрдү?
Куласыны кул көрдү.
Түндүксүз үйдү тул көрдү,
Чайкоочуну пул көрдү.

Кимди, кимди ким көрдү?
Чоң муштумду кул көрдү.
Аким, датка, бий, болуш,
Доорон көрбөгөн күң көрдү.

Кимди, кимди ким көрдү?
Күн көрбөгөн эрте өлдү.
Жарты турмуш, жарты нан,
Кедей, жетим бир көрдү.

КЕРЕГИ НЕ?

Жашоонун кереги не?
Жандашаарың болбосо.
Тамашанын кереги не?
Тартышаарың болбосо.

Түндүн кереги не?
Кадыр түнү болбосо,
Күндүн кереги не?
Ырааты болбосо.

Ийилүүнүн кереги не?
Ийменериң болбосо.
Жүрөктүн кереги не?
Сүйгөнүң сезип, билбесе.

Тамырдын кереги не?
Тамырлашың болбосо.
Кадырдын кереги не?
Кадырлашың болбосо.

Үмүттүн кереги не?
Үмүткөрүң болбосо.
Эриндин кереги не?
Өбүшөрүң болбосо.

Көпүрөнүн кереги не?
Карманаарың болбосо.

Чиренүүнүн кереги не?
Аркалаарың болбосо.

Аял заттын кереги не?
Аялдыгы болбосо.
Перзенттин кереги не?
Белге медер болбосо.
Залкарлыктын кереги не?
Заманаң оң болбосо.

03.06.95-ж.

 

 

 

213 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Facebook комменттер

Коммент
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *