32. ТӨКМӨ АКЫН БАРПЫНЫ ТУУРАП ЖАЗГАН ТЕРМЕЫрдабасам болбоду,
Ышкың мени койбоду.
Жаңшабасам болбоду,
Жамалың мени койбоду.
Аввал баар көктөмдө,
Жер чымырап көпкөндө,
Сейдана деген ыр чыкты.
Сейдананын дартынан.
Далай эле чыр чыкты.
Ак дөбөөнү карайсың,
Адамың барбы Сейдана?
Көк дөбөнү карайсың,
Көрөрүң барбы Сейдана?
Сейдана кошкон ашыңан,
Серпип койгон кашыңан.
Калемпир кошкон ашыңан,
Калпып койгон кашыңан.
Чаңгеттин суусу кириптир,
Көпүрөдөн ашыптыр.
Сейдана сенин дартыңан,
Түшүп кеттим улууга.
Мурдараак ашык болбопмун,
Сейдана сендей сулууга.
Сулууну сулуу дейт экен,
Сулуусу менен курусун,
Суктантып жанды жейт экен.

Жакшыны жакшы дейт экен,
Жакшысы менен курусун,
Жаңшантып жанды жейт экен.
Ак кагаздан пул кылып,
Сапар күнүм бар бекен?
Алкымыңдан бир жыттап,
Көк кагазды пул кылып,
Крр күнүм бар бекен?
Көз астынан бир жыттап,
Калар күнүм бар бекен?
Тал-талдан чачың өрүлөт,
Тамагың айдай көрүнөт.
Ак тамактан бир өпсөм,
Алты айга дартым бөлүнөт.
Беш-бештен чачың өрүлөт,
Бетиң айдай көрүнөт.
Кызыл беттен бир өпсөм,
Беш айга дартым бөлүнөт.
Кара тай минип чаппадым,
Калкыман сендей таппадым.
Эгиз тай минип чаппадым,
Элимен сендей таппадым.
Кара козу телдейим,
Калкымда жоктур сендейим.
Сен дебейин сиз дейин,
Сизди кайдан издейин?
Кашыңан дедим мен сени,
Кар болгур дедиң сен мени.

Мен кар болгур сен таза,
Кар болгурда бар маза.
Койкоюп барып булактан,
Суу аласың Сейдана.
Колтугуңан кармасам,
Уяласың Сейдана.
Эңилип барып булактан,
Суу аласың Сейдана.
Эңкейиште кармасам,
Уяласың Сейдана.
Ашыкпай жүр Сейдана,
Ак билерик салаармын,
Армансыз кылып алаармын.
Кош билерик салаармын,
Колукту кылып алаармын.
Жез билерик салаармын,
Жетелеп жүрүп алаармын.

23. 04. 1960-ж

* * *

1990-жылдан баштап заман жана жашоонун ыгы, мазмуну чукул өзгөрдү, мына ушундан улам кээ бир сөздөрдү жана төмөнкү ыр саптарын жазып коюуну туура деп таптым. 1990-жылдан баштап, мамлекеттик тартип башкаруу нугу, укук коргоо иштери бузулуп, адамдардан ыйман качып, эки жүздүү болуп калды. Кыянатчылык ого бетер күчөп, заман акыры болуп, адамдардын үрөйүн учурганга туш келип калдык. Бирок адамдар келечектен үмүт үзбөй, жашоо үчүн күрөшүн улантып, чын пейилден эмгектенип, бирок өтө кыйналып жашап жатат. Ушул жашоо жөнүндө бир эки ооз ыр жаздым айып көрбөгүлө.

 

 

 

231 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Facebook комменттер

Коммент
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *